Schemat procedury patentowej

(informacje pochodzą ze strony urzędu patentowego RP)

Procedura udzielania patentów w całości przebiega w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Urząd może udzielić patentów:

1
n

Dokumentacja zgłoszenia + opłaty

Aby Urząd Patentowy wszczął postępowanie należy złożyć następujące dokumenty: podanie, opis technologii i jego skrót, zastrzeżenie/nia patentowe/ochronne, rysunki (obowiązkowo przy wzorach użytkowych, przy wynalazkach w sytuacji gdy jest to niezbędne do ich zrozumienia) szczegółowy opis wymaganej dokumentacji, a także uiścić opłatę za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat.

2

Data zgłoszenia

Urząd przyznaje datę zgłoszenia, gdy zgłoszenie zawiera wszelką wymaganą dokumentację.
3
k

Ocena zgłoszenia

To etap, gdzie następuje klasyfikacja wynalazku i sporządzenie sprawozdania ze stanu techniki oraz wstępna ocena zgłoszenia.
4

Badania formalnoprawne

Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego do ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia braków w dokumentacji. Na tym etapie może dojść do umorzenia postępowania
5
b

Ogłoszenie w biuletynie UPRP

Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.
6

Zdolność patentowa

Badanie merytoryczne zgłoszenia, czyli badanie zdolności patentowej, w momencie spełnienia ustawowych warunków do uzyskania prawa może zakończyć się decyzją:
• udzielenia prawa wyłącznego,
• odmówienia udzielenia prawa,
• umorzenia postępowania.

Decyzja o uzieleniu patentu lub prawa ochronnego

7
Z

Przyznanie patentu + wpis do rejestru

Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu prawa nadawany jest numer prawa (numer prawa zaczyna się od liter PAT.), UPRP o udzielonym prawie dokonuje wpisu do Rejestru, ogłasza go
w Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo ochronne.

Na PŁ procedurą patentową krajową zajmuje się Sekcja Rzeczników Patentowych.