Najczęściej zadawane pytania

Koszty zgłoszenia, udzielenia i utrzymania ochrony prawnej ponosi jednostka/jednostki organizacyjne, w której powstał wynalazek. W przypadku współpracy z podmiotem zewnętrznym, koszty wnikające ze zgłoszenia jakiejkolwiek ochrony tego rozwiązania są ustalane w ramach odrębnych umów.

Politechnika Łódzka i spółka celowa TULVENTURE w ramach współpracy z otoczeniem biznesowym komercjalizują technologie powstałe na uczelni (udzielamy licencji, sprzedajemy wynalazki), realizujemy w konsorcjum projekty B+R, wykonujemy usługi zlecone oraz wspólnie powołujemy podmioty gospodarcze ( spółki sin-off). Dzięki ogromnemu potencjałowi intelektualnemu naszych pracowników oraz infrastrukturze tworzymy interdyscyplinarne zespoły, które mogą wraz z przedsiębiorcami lub dla nich pracować nad nowymi koncepcjami, rozwiązaniami oraz ich wdrożeniem u klienta. 

Spółka TULVENTURE zajmuje się komercjalizacją pośrednią, w ramach której uczestnicy w powoływaniu nowych podmiotów gospodarczych. Naszym piorytetem jest, aby pomóc nowym firmom wejść na rynek i odnosić na nim sukcesy, dlatego jest możliwość różnych form zaangażowania podmiotów zewnętrznych.